Қидириш   

» » Эпидемиология бўлимининг ёрдамчилари ва лаборантлари учун тест саволлари

Эпидемиология бўлимининг ёрдамчилари ва лаборантлари учун тест саволлари
20 февраль 2016,   кўрилган: 2594

Эпидемиология бўлимининг ёрдамчилари ва лаборантлари учун тест саволлари

1.Қўзғатувчисининг асосий яшаш мухитлари:
2.Эпидемик жараёнга таъсир қилувчи омил:
3.Касалланиш хавфини белгиловчи омилларни белгиланг:
4.Карантин сўзининг маъноси нима?
5.Ўчоқда ўтказиладиган эпидемияга қарши тадбир:
7. Аҳолини гуруҳларга ажратишда қўлланадиган белгиларни кўрсатинг:
8.Қўзғатувчининг юқтириш омилларини кўрсатинг:
9.Вируслар – бу:
10.Қайси элементларнинг ўзаро таъсири ва узаро богланиши натижасида эпидемик жараён вужудга келади?
11.Аэрозоль юқиш йўли билан юқадиган қўзғатувчиларнинг асосий локализацияси:
12.Фекал-орал юқиш йўли билан юқадиган қўзғатувчиларнинг асосий локализацияси:
13.Контакт юқишйўлибиланюқадиганқўзғатувчиларнингасосийлокализацияси:
14.Трансмиссив юқиш йўли билан юқадиган қўзғатувчиларнинг асосий локализацияси:
15. Ичтерламада касаллик тарқалишининг етакчи омили:
16. Паратиф А касаллиги таркалиши йўлининг етакчи омили:
17. Паратиф А касаллигининг асосий юқиш механизми:
18. Ичбуруғда юқиш механизми:
19.Патоген ичак таёқчаларида касаллик манбаи:
20.Полиомиелитга хос юқиш йўлини кўрсатинг:
21.Полиомиелит профилактикасидаасосийчора-тадбирлар:
22.Кўк йўталда инфекция манбаи:
23.Кўк йўталнинг юқишидаиштирокэтувчиомиллар:
24.Қизамиқ вирусининг юқиш механизмини кўрсатинг:
25.Қизилча касаллигининг юқиш йўллари:
26.Қизилча вирусининг ажралиш шакллари:
27.Эпидемик паротит касаллигинингқўзғатувчиси:
28.Гриппнишошилинчпрофилактикасидақўлланиладиганпрепаратлар:
29.Грипп қўзғатувчисинингасосийманбаи:
30.Менгококклиинфекциядамавсумийлик:
31.Вирусли гепатитА қузғатувчисининг асосий юқиш механизми:
32.Вирусли гепатит А учоғи устиданқанчавақт назоратқилишлозим?
33. Вирусли гепатитА касаллигидахавфлигурухга кимларкиради:
34.Мактабгачаболалармуассасаларидавирусли гепатит А касаллигинитаркалишидаэнгаҳамиятлийўлникурсатинг.
35. Вирусли гепатит В касаллигида хавфли гуруҳларгакимларкиради:
36.Вирусли гепатит Е юқишмеханизми:
37.Вирусли гепатит В энг юқори қонцентрациясинимадааниқланади:
38.Касалхона ичи инфекцияларига кимлар кўпроқ таъсирчан ҳисобланади:
39.Қора оқсоқда қишлоқхўжаликҳайвонлариорасида профилактик чора-тадбирлар ким томониданолибборилади:
40. Қора оқсоқбиланкимларкўпроқкасалланади:
41. Қора оқсоқда юқишомиллари:
42. Қора оқсоқда асосийкасалликманбаи:
43. Қутуришкасаллигида инфекция манбалари:
44. Қутуришнингривожланишидахарактерловчибоскичникўрсатинг:
45. Вабонинг юқиш омилларини санаб ўтинг:
46.Вабода инфекция манбаи:
47.Ўлат манбалариникўрсатинг:
48.Зооноз инфекцияларникурсатинг:
49. ОИВ инфекциясининг йуқиш йўллари:
50. ОИТСинфекциясининг профилактик чора-тадбирлари:

Ўта хавфли юқумли касалликлар бўлими врач ёрдамчилари учун

1. Ўта хавфли инфекциялар гурухига кирувчи касалликлар?
2. Карантин гурухига кирувчи юқумли касалликлар?
3. Зооантропоноз инфекциялар гуруҳига кирувчи карантин ва бошқа ўта хавфли юқумли касалликлар?
4. Табиий ўчоқли карантин ва ўта хавфли инфекциялар?
5. Ҳайвон тишлаган одамларга кўрсатиладиган биринчи тиббий ёрдам ?
6. Қутуриш касаллиги қўзғатувчисининг асосий манбалари?
7. ҚКГИ касаллиги одамдан одамга юққанида касаллик қандай кечади?
8. Сариқ иситма касаллигининг асосий юқиш механизми
9.Фекал-орал йўл билан юқадиган карантин инфекция?
10. Ўлат касаллигида карантин муддати:
11. Шошилинч шахсий профилактика аптечкаси таркибидаги 700 спирт нима мақсадда ишлатилади?
12. Вабога текшириш учун бемордан қайси намуналар олинади?
13. Карантин ва ўта хавфли юқумли касалликларга гумон қилинган бемор билан мулоқотда бўлганлар (врач, хамшира ва бошқа мутахассислар) қанча муддатга тиббий кузатув остига олинади?
14. Қутуриш касаллигига чалинганлардан эпидемиологик анамнез йиғишда аҳамият берилиши лозим бўлган масалалар?
15. Қутуриш касаллигига қарши эмлашда қандай бакпрепаратлар қўлланилади?
16. Махсус шахсий химоя кийимлари жамламаси (ПЧК) асосан нима мақсадда ишлатилади?
17. Махсус ҳимоя воситалари (Ўлатга қарши костюм) турлари сони?
18. Ўлатнинг ўука шаклида Махсус ҳимоя воситалари (Ўлатга қарши костюм) тури кийилади:
19. ҚКГИ вирусининг асосий ташувчиларини кўрсатинг?
20. Пахта – докали ниқобнинг ўлчами (см)
21. Махсус шахсий химоя кийимлари (ПЧК) жамламаси таркибидаги Рўмол
ўлчами (см)
22. Қутуриш касаллигининг яшрин даври?
23. Куйдиргининг тери шаклига шубҳа қилинганда бемордан қайси материал олиб лабораторияда текширилади?
24. ҚКГИ касаллигини ўчоқда асосий юқиш йўллари?
25. Вабо касаллигининг юқиш механизми?
26. ҚКГИ профилактикаси?
27. Қутуриш касаллигида ўлим кўрсаткичи?
28. Вабо касаллигида инфекция манбаи
29. Вабо касаллигининг юқиш йўли?
30. Ўлат касаллигининг асосий юқиш механизми?Иммунология бўлимининг ўрта тиббиёт ходимларини синовдан ўтказиш учун тест саволлари.


1. Эмлаш тадбирлари қайси асосий меъёрий хужжат асосида ўтказилади.
2. ДПМ, поликлиника, ҚВП да вакциналарни қанча муддатда сақлаш мумкин.
3. Совутгич эшигида қайси вакциналарни сақлаш мумкин эмас.
4. Ўзбекистонда “Очиқ флаконлар сиёсати” қайси вакцинага тегишли
5. Қайси вакциналар оғиз орқали юборилади
6. Боланинг 2-5 кунлигида қайси вакцина билан эмлаш ўтказилади
7. Қизамиққа қарши вакцинани эритилгандан сўнг қанча вақт сақлаш мумкин
8. Қайси вакцинани музлатиш мумкин эмас
9. Эмловчи хамшира вакцинани шприцга олишдан олдин нимага эьтибор бериш лозим
11. КПК вакцинани эритиш учун неча граммлик шприцдан фойдаланиш керак
12. Эмлашдан сўнг қачон патронаж кузатуви ўтказилади?
13. Вакциналар қайси хароратда сақланади?
14. Қайси вакциналарни музлатиш мумкин эмас
15. Мактаб ўқувчилари қайси ёшда дифтерия, қоқшолга қарши
16. Эмлаш хонасида ўтказилган эмлашлар қайси тиббий хужжатларга қайд этилади
17. Эмлашда ишлатилган шприцларни қандай йўқотиш
18. Пневмококк қўзғатувчиси қандай касалликларини келтириб чиқаради
19 .Қизамиқ ва қизилча касалликлари элиминациясига эришиш учун верификация тадбирларини такомиллаштириш қайси хужжатда келтирилган
20. Кизамикнинг яширин даври канча?
21. Ротавирус инфекцияга қарши болани қайси ёшларда режали эмлаш ўтказилади?
22. Пневмококк вакцинаси билан болани қайси ёшларда режали эмлаш ўтказилади
23. Республикада ахолини эмлаш календари қайси хужжатда тасдиқланган
24. Вакциналар қандай холатда ташилади
25. ДПМларда полиомиелит вакцинаси қандай хароратда сақланади.
26. Қизамиқ ва қизилчага қарши болани қайси ёшларда режали эмлаш
ўтказилади?
27. Столбнякка қарши шошилинч эмлаш учун ишлатиладиган вакциналар
28. ГепатитВ га қарши болани қачон эмлаш керак
29. Профилактик эмлашлар тўғрисидаги хисоботлар қайси хужжатда ёзилади
30. Эмлаш хавфсизлиги тамойиллари
31. Махсус қутичага ишлатилган қанча миқдордаги шприцлар ташланиши
32. Эмлашдан кейин патронаж ўтказиш муддати?
33. Эмлаш хавфсизлиги нима?
34. Пневмакокк вакцинаси совуткичда қандай ҳароратда сақланади?
35. Эмлашдан сўнги асоратнинг асосий сабаблари?
36. Болани 3 ойлигида қайси юқумли касалликларга қарши эмлаш
керак
38.Қайси вакциналарни ишлатишдан олдин эритиш керак
39. ГепатитВ вакцинасини очилгандан сўнг қанча муддатга сақлаш мумкин
40.Қайси вакцинани эритиш учун 5,0 мл шприцдан фойдаланилади

41 Вакцинанинг флакондаги индикатори қайси боскичга ўзгарганда ишлатиш мумкин эмас
42. КПК вакцинасини юбориш усуллари
43. КПК вакцинаси совуткичда қандай хароратда сақланади.
44. Ротарикс вакцинасининг юбориш усуллари
45. Ротарикс вакцинаси билан эмлаш қандай юқумли касалликларнинг
олдини олади
46. Пневмококк вакцинасини юбориш усуллари
47. Силга қарши эмлаш учун қандай вакцина ишлатилади
48. Силга қарши БЦЖ вакцинасини юбориш усуллари
49. Пневмококк вакцинаси болага қанча миқдорда юборилади
50. Вакциналарни сақлаш ва ташиш, самарали ишлатиш қайси буйруқда кўрсатилган

Энтомолог ёрдамчилариучун аттестация саволлари

1.Ўзбекистон Республикасида қайд этилган безгак касаллигининг турини кўрсатинг?
2. Ўзбекистон Республикасида паразитар касалликларни олдини олиш бўйича меъёрий хужжатлар:
3.Ўзбекистон Республикаси худудида одамлар ўртасида лейшманиоз касаллигининг қайси тури учрайди:
4. Безгак ўчоғини эпидемиологик текширишдан мақсади:
5. Ўзбекистон Республикасида зонооз тери лейшманиозини инфекция манбайи ва ташувчиларига қарши қандай тадбирлар ўтказилади?
6. КҚТнинг табиатдаги резерувари ва ташувчиси.
7. Безгак ўчоқларини оператив таснифини кўрсатинг:
8. Анофелес чивинлари қандай сув хавзаларига личинкаларини қўяди.
9. Сув хавзаларини паспортлаштириш 1 йилда неча марта ўтказилади?
10. Хоналарни қайси қисмида чивинларга қарши кимёвий ишлов ўтказилади?
11. Чивин қанотининг олд қисми қирғоғида -4 та оқ доғ, 3 ёшдаги личинкаси билан қишлайди, ярим экзофил-чивин турини аниқланг?
12. Қайси тур безгак чивини личинка стадиясида қишлайди?
13. КҚТ касаллигида энтомологик тадбирлар?
14. Сувнинг қайдай хароратида чивиннинг сувдаги босқичи бошланади.
15. Чивинларга қарши ўтказилган тадбирларни самарадорлиги назорат нуқталарида чивинлар сони неча фоизга камайганда самарали хисобланади:
16. Ёз ойларида гамбузия балиқларини 1 м.кв сув хавзасидаги сони нечтани ташкил этиши лозим?
17. Чивинларга қарши кимёвий ишлов турлари.
18. Қишлоқ дезинсекцияда нималарга кимёвий ишлов ўтказилади?
19. Безгак чивинларини қуниш бурчаги:
20. Чивинларнинг қанотли формаларига қарши курашда ишлатилади:


Дезинфекция бўлим ёрдамчилари учун
i - даражали тест саволлари.

1.Аҳолини эпидемиядан ҳимоялаш тизимининг нотиббий кучларини кўрсатинг:
2 Касаллик ўчоғида мойил шахслар учун олиб бориладиган эпидемияга қарши чора тадбирларни кўрсатинг:
-бемор билан мулоқатда бўлган шахсларни кузатиш ва махсус профилактика ўтказиш;
3.Ўчоқда ўтказиладиган эпидемияга қарши тадбир:
-касалликнинг таркалишига сабаб булувчи шарт шароитларни бартараф қилиш тадбирларини ўтказиш;
4.Дезинфекция нима?
-ташқи мухит объектларида юқумли касаллик қўзғатувчиларини йўқотишдир;
5. Шаҳарда бемор госпитализация қилингандан сўнг қанча вақт оралиғида якуний дезинфекция ўтказилади?
6.Якуний дезинфекция қилишда қайси белгилар ҳисобга олинади?
-қўзғатувчининг ташқи мухитга чидамлилиги;
7.Стерилизация нима?
8.Дезинсекция нима?
-ҳашоратларни ва бўғимоёқлиларни йўқотишдир;
9.Дератизация нима?
10.Кемирувчиларни тутиш учун қандай механик воситалардан фойдаланилади?
-пружинали ва ёйсимон қопқонлардан;
11.Якуний дезинфекция қуйидаги беморлар соғайгандан сўнг ўтказилади:
-дифтерия, ичбуруғ;
12.Ошхона идишлари ва оқлиқларни зарарсизлантириш йўллари:
-қайнатиш, дезинфекцион эритмага солиш;
13.Амалиётда дезинфекциянинг қайси усулларидан фойдаланилади?
14.Дезинфекция турларига киради:
15.Қайси холларда хлорли охакли сут қўлланилади?
16.Тиббий асбоблардан қон қолдиқларини аниқлашнинг энг сезгир синамаси?
17. Шахар шароитида бемор касалхонага ётқизилгандан сўнг якуний дезинфекцияни неча соатдан сўнг ўтказиш мумкин?
18. Шахар шароитида якуний дезинфекция ким томонидан назорат қилинади?
- дез. станциянинг бактериологик ва кимевий лабораторияси;
19.ОЦС да стерилизацияланган тиббий асбоб ускуналарнинг максимал сақланиш муддати?
20.Мактабнинг бир синфида ўқувчилар ВГА билан оғриганда дезинфекцияни ким томонидан ўтказилади?
21.Станционарларда кундалик дезинфекция ким томонидан ўтказилади?
22.Эпидемиологик бригада кимлардан ташкил топган?
23.Биринчи тоифали дезстанцияни ташкил килиш учун ахолини сони канча булиши лозим?
24.Дезинфекциянинг энг тугри таърифи кайси?
25. Каерда профилактик дезинфекция утказилади?
26.Жорий дезинфекция каерда утказилади?
27.Кайси инфекцияларда якунловчи дезинфекция билан бир вактда дератизацияни хам утказиш керак?
28.Дезинфекциянинг турлари:
ҳамма жавоблар;
29.Дезинсекция нима?
30.Кайси инфекцияларда дезинфекция билан биргаликда дератизацтияни хам утказиш керак?

Паразитолог врач ёрдамчилари учун атестатция саволллари

1) Безгакнинг кайси турларини одамда учрайди .
2) Узбекистон Республикасида безгакни кайси турлари кайт килинади .
3) Паразитар касаликлари учун утказиладиган чора тадбирлар кайси меёрий хужжат белгилаб берилган .
3) Романовский – Гимза суюклик ишчи эритмасини таёрлаш коидасига риоя килмастлик нималарга олиб келади ?
5) Паразит касаликлари диагностикаси учун кандай сералогик текширув амалга оширилади?
6)Гельментларнинг лабаратор диагностика усуллари санаб утинг ?
7)Туйинганэритмаларнинг солиштирма огирлиги нима билан улчанади ?
8)Безгакка гумон килинганда кони препарати назорат учун кайерга юборилади :
9).Юпка суртмани фикцасяси учун нима ишлатилади ?
10. Республикамиз худудида одамлар орасида кайси тури руйхатга олинади ?
11) Уйишган болалар жамоаларида мулокат оркали юкувчи гельминтозларга карши кандай чора тадбирлар утказилади?
12) Ф.60 Хисоб шакил журнали ?
13.Гелментозларга текширувчи контингентлар?
14. Леикин Е.С .буйича гельминтозларни таснифини курсатинг
15. Безгак учокларининг эпидемиологик текшируви максадлари нимадан иборат?
16.Безгакга кимлар текширилади ?
17. Безгак холати кайт килинганда кандай чора тадбирлар утказилади ?
18.Безгак учок турларининг тезкор таснифини аникланг
19. Канали кайталама терлама касаллигининг манбаи ва ташувчисини аникланг?
20) Кайси паразитар касалликлар трансмиссив йул билан юкади?

ДПМ бўлими ўрта тиббиёт ходимларига аттестация саволлари

1. Даволаш-профилактика муасасаларида санитария-гигиена, эпидемияга қарши чора-тадбирлар, дезинфекция ва стерилизация режимларига риоя этилиши қайси меъёрий ҳужжат билан регламентация қилинади?
2. Даволаш-профилактика муассасаларида шифохона ичи инфекцияларини олдини олиш бўйича қандай комиссия ташкил этилади?
3. ДПМларида “инфекцион назорат” комиссиясининг раиси қилиб ким тайинланади?
4. Шифохона ичи инфекциялари қўзғатувчилари қайси микроорганизмлар бўлиши мумкин:
5. Шифохона ичи инфекцияларининг касаллик манбаи ким бўлиши мумкин?
6. Даволаш-профилактика муассасаларида юқумли касалликлар рўйҳатга олинганда шошилинч хабарнома қайси вақт оралиғида берилиши керак ва қайси журналда қайд этилади.
7. Даволаш-профилактика муассасаси қабул бўлимида беморларни санитария-тозалов ишларидан ўтказиш нима асосида олиб борилади?
8. Қайси даволаш-профилактика муассасаларида эпидемиологик анамнез йиғилиши керак?
9. Стоматология поликлиникалари (кабинетлари)да санитария-гигиена, эпидемияга қарши чора-тадбирлар қайси меъёрий ҳужжат асосида олиб борилади?
10. Тана ҳарорати уч кунгача кўтарилган беморлардан қайси инфекцияларга қон олинади?
11. Патоген стафилококкга текширув қандай ҳолатларда ўтказилади?
12. Даволаш-профилактика муассасаларида тиббий ходимларни тиббий кўрикдан ўтказишдан мақсад нима?
13. Бир маротаба ишлатишга мўлжалланган тиббий асбоб-анжомлар ишлатилгандан кейин нима қилинади?
14. Бир маротабалик ниқоблар неча соатда алмаштирилиши керак?
15. Ўмров ости катетерлари қўйишда қандай салфеткадан фойдаланилади?
16. Боғлов муолажалари ўтказилганда қандай резина қўлқоплардан фойдаланилади?
17. Хирургик стационарларда (бўлимларда) операциядан кейинги асоратлар аниқланганда ким томонидан муҳокама қилинади?
18. Агар туғруққа келган аёл алмашинув варақасида ОИВ-инфекциясига текширилмаган бўлса туғруқ комплекси (бўлимида) қайси усул билан ОИВга текширилади?
19. Қўл ювиш техникаси нечта этапдан иборат?
20. Тиббий ходим томонидан қўллар қачон ювилиши керак?
21. Оддий қўл ювишда қайси соҳаларга кўпроқ эътибор бериш керак?
22. Неча турдаги резина қўқопларни биласиз?
23. Хирургик резина қўлқоплардан қачон фойдаланилади?
24. Мушак орасига ва тери остига қилинадидиган инъекцияларда резина қўлқоплар фойдаланиладими?
25. Агар бўлимда кўрув резина қўлқоплари бўлмаса мушак орасига муолажалар қайси қўлқоплардан фойдаланиш мумкин?
26. Стерилизация олди тозалов ишларини ўтказишда қайси турдаги қўлқоплардан фойдаланилади?
27. Даволаш-профилактика муассасаларида дезинфекция ва стерилизация режимларига риоя қилишдан мақсад нима?
28. Дезинфекция деганда нимани тушунасиз?
29. Стеризация олди тозалов ишларини ўтказишдан мақсад нима?
30. Таркибида хлор сақловчи 0,5%ли дезинфекция воситаси ёрдамида дезинфекция ишлари олиб борилганда қайси микроорганизмларни зарарсизлантирмайди?


 Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда матнни белгилаб, CTRL + ENTER  тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.

Бўлими : Аттестация саволлари   |   info  |